Історія кафедри

У 1963 р. з відкриттям у Дніпропетровському медичному інституті стоматологічного факультету, була організована перша спеціалізована кафедра – кафедра хірургічної стоматології. Очолив її доктор медичних наук, професор Малевич Євген Степанович, організатор факультету та перший його декан. Євген Степанович Малевич народився 1 жовтня 1910 р. у Білорусі, м. Черікові Могилівської області, де закінчив середню школу. У 1932р. він вступив до Київськогоо медичного стоматологічного інституту. Після його закінчення у 1936 р. був прийнятий до аспірантури Київського інституту удосконалення лікарів, де у 1940 р. з успіхом захистив кандидатську дисертацію за темою : "Актиномикоз челюстно-лицевой области.". З цього періоду вся його творча та наукова діяльність тісно пов’язувалась з роботою в клініці хірургічної стоматології, яка на той час відокремилась від загальної хірургії і стала самостійною дисципліною.

Під час Великої Вітчизняної війни Євген Степанович працював у щелепно-лицевих військових шпиталях Червоної Армії, де проводив велику хірургічну діяльність з лікування поранених з вогнепальними пошкодженнями обличчя, шиї та органів порожнини рота. Неймовірно напружена хірургічна діяльність протягом війни та після демобілізації з армії надали йому наснаги до вдосконалення нових методів хірургічних втручань, які можливо застосувати на практиці та висвітлити в наукових дослідженнях. У 1951 р. за конкурсом обирається на посаду доцента кафедри госпітальної хірургії Дніпропетровського медичного інституту з курсу щелепно-лицевої хірургії і стоматології на лікувальному факультеті. Після захисту докторської дисертації на тему “Применение костных аутотрансплантатов из трупной нижней челюсти для замещения ее у человека” він затверджується на посаді професора. Багато сил та енергії він віддав організації стоматологічного факультету у ДМІ, де у 1963 році вперше обирається деканом створеного стоматологічного факультету та завідуючим кафедрою хірургічної стоматології.

Вже з перших післявоєнних років Євген Степанович очолив Дніпропетровське науково-практичне товариство стоматологів та зубних лікарів, що надало можливість проводити більш активну роботу з організації стоматологічної допомоги населенню в області, а також впроваджувати наукові дослідження в практику охорони здоров’я. У 1973 р. за ініціативою Є.С.Малевича, при активній участі членів обласного товариства стоматологів та ректорату медичного інституту у Дніпропетровську був проведений Четвертий український з'їзд стоматологів, в роботі якого взяли участь всі видатні стоматологи Радянського Союзу.

Наукова та практична робота талановитого вченого була різнобічною. Видатний клініцист і хірург постійно находився у пошуках і розробках нових методів пластичного заміщення дефектів м’яких тканин обличчя, шиї та органів порожнини рота. Значні досягнення були одержані щодо хірургічного лікування хворих з вогнепальними та невогнепальними пошкодженнями, злоякісними та доброякісними пухлинами, уродженими дефектами верхньої губи і піднебіння у дітей. Вперше на Україні операції проводилися за розробленою і впровадженою методикою наркозу у дітей. А це, в свою чергу, пожвавило розвиток щелепно-лицевої хірургії і стоматології у багатьох клініках країни. Постійно передавав свої знання фахівцям, які узагальнювали їх у наукових працях та дисертаціях.

Євген Степанович Малевич

Перший Державний іспит.

Євген Степанович – автор понад 80-ти наукових робіт з різних розділів хірургічної стоматології. Під його керівництвом були виконані і захищені 3 докторські і 11 кандидатських дисертацій. Професор Є.С.Малевич був людиною високої культури і заслуженого авторитету серед хворих, наукових працівників, студентів, гармонічно поєднував у своїй особі кращі якості вихователя, хірурга-віртуоза, громадянина. Займав такі посади: члена редакційної колегії журналу “Стоматология”, члена правління Українського і Всесоюзного наукового товариства стоматологів, мав видатні заслуги перед країною і був нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора та медалями.

Євген Степанович Малевич за роки своєї праці створив школу щелепно-лицевих хірургів, науковців та викладачів, яку після його передчасної смерті у 1974 р. очолив син та учень, доктор медичних наук, професор Олег Євгенович Малевич.

О.Є.Малевич народився у 1937 р. у Києві. У 1960 р. він закінчив лікувальний факультет Дніпропетровського медичного інституту і працював до 1966 року ординатором щелепно-лицевого стаціонару Дніпропетровської обласної лікарні ім. І.І.Мечникова. У 1966р. його обирають асистентом кафедри госпітальної хірургії, де він очолював курс стоматології.

У 1964 р. Олег Євгенович захистив кандидатську дисертацію за темою "Применение костного шва пластмассовой нитью при переломах нижней челюсти", а у 1970 р. – докторську дисертацію "Функциональные сдвиги в организме больных при врожденных расщелинах лица и их роль в процессе хирургического лечения".

Під керівництвом О.Є.Малевича були виконані та захищені 3 докторських та 22 кандидатська дисертація, опубліковані 467 наукових робіт, отримано 28 авторських свідоцтв на виноходи, 7 патентів України та Росії.

З 1972 р. О.Є.Малевич член Президії Республіканської наукової спілки стоматологів, а з 1974 - член Правління Всесоюзної наукової спілки стоматологів, неодноразово брав участь у зарубіжних конгресах - у Польщі, Німеччині, Франції, Кубі, Швейцарії, у 1996 р. його обрано членом Європейської Асоціації черепно-щелепно-лицевих хірургів, з 1985р. - Почесний член Кубинської спілки щелепно-лицевих хірургів, з 1997р. – почесний член Вірменської Асоціації щелепно-лицевих хірургів. У 1997 р. ім'я О.Є.Малевича внесено до Всесвітнього директорія пластичних хірургів. У 1998 році О.Є.Малевича обрано академіком Академії наук національного прогресу України Олег Євгенович був членом редколегій 5 журналів та президії Асоціації Стоматологів України. На жаль у 2010 році після тяжкої хвороби він пішов з життя.

Колектив кафедри хірургічної стоматології 1977 р.

Колектив кафедри хірургічної стоматології 1987 р.

З 2007 р. кафедру очолював учень Олега Євгеновича Малевича кандидат медичних наук, доцент Дмитро Володимирович Чернов.

Чернов Д.В. народився у 1965 році в місті Дніпропетровськ. Після закінчення у 1987 р. стоматологічного факультету Дніпропетровського медичного інституту вступив до клінічної ординатури, а в 1989 р., після її закінчення, до аспірантури на кафедру хірургічної стоматології ДМІ. У 1992 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Відновлення функції жування після хірургічного лікування захворювань, які супроводжуються запальною контрактурою жувальних м’язів». З 1992 р. працював асистентом, а в 1999 р. його обрано доцентом цієї ж кафедри.

Чернов Д.В. є автором 57 наукових праць та винаходів.

У 2011 році враховуючі значні наукові досягнення кафедри та з метою поширення наукової та лікувальної діяльності згідно наказу МОЗ України кафедру було реорганізовано та вона отримала назву «Кафедра хірургічної стоматології, імплантології та пародонтології» очолив кафедру Гудар’ян Олександр Олександрович.

Гудар’ян О.О. народився у 1976 році в місті Кривий Ріг. Після закінчення у 1998 р. стоматологічного факультету Дніпропетровського державної медичної академії вступив до клінічної ординатури на кафедру терапевтичної стоматології ДДМА. Після її закінчення з 2000 року працював асистентом, а з 2010 року доцентом цієї ж кафедри. У 2002 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Удосконалення методів діагностики та лікування генералізованого катарального гінгівіту, ускладненого тонзілярною інфекцією», а у 2008 р. докторську дисертацію на тему: «Обгрунтування диференційованих методів лікування генерализованого пародонти ту при цукровому діабеті 2 типу». Гудар’ян О.О. є автором 67 наукових праць та винаходів.

З 1 вересня 2015 року по теперешній час завідувачем кафедрою є Ідашкіна Наталя Георгіївна, (Гудар’ян О.О. є деканом стоматологічного факультету та працює на посаді професора кафедри) Ідашкіна Н.Г. народилася у 1972 році в місті Дніпропетровськ. У 1995 році закінчила стоматологічний факультет Дніпропетровської державної медичної академії. У 1998 році вступила до клінічної ординатури на кафедрі стоматології Запорізького державного інституту удосконалення лікарів. Після її закінчення у 2000 році працювала лікарем-хірургом-стоматологом щелепно-лицевого стаціонару Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І.І. Мечнікова. З 2004 року працювала асистентом кафедри хірургічної стоматології Дніпропетровської медичної академії. У 2012 році захистила кандидатську дисертацію за темою: «Вдосконалення лікування переломів нижньої щелепи новою назубною дротяною шиною». В 2015 році її обрано доцентом кафедри хірургічної стоматології, імплантології та пародонтології. Ідашкіна Н.Г. є автором 60 наукових праць, 2 патенти на винаходи та 6 патентів на корисні моделі.

З 1981 р. наукові дослідження кафедри були зосереджені у рамках теми "Профілактика та лікування функціональних порушень у зв'язку з механічними та хірургічними пошкодженнями щелепно-лицевої ділянки". Впродовж трьох років проводилась велика робота з організації матеріальної бази для наукових досліджень, яка завершилася створенням проблемної наукової лабораторії з функціональної діагностики при щелепно-лицевій травмі.

У 1983 р. на базі кафедри та лабораторії було проведено Всесоюзний симпозіум з проблеми експериментального та клінічного вивчення щелепно-лицевих травм, а кафедра була визначена головною з Всесоюзної проблеми "Стоматологія" з питань функціональної діагностики при щелепно-лицевих пошкодженнях.

З розвитком стоматологічного факультету кафедра розширювалася. Штат співробітників кафедри з 1963 по 2015 рр. виріс більш, ніж у двічі

Асистентами були обрані: О.М.Скоморох (1963), С.В.Кравченко (1965), В.Т.Лук'яненко (1966), В.І.Панченко (1966), А.А.Михайленко, А.А.Водотика та А.М.Левкович (1967), Л.В.Бородуля (1968), В.М.Кулагін (1976), А.П.Стирнік (1977), Л.О.Зайцев (1977), М.І.Житній (1981), Ю.П.Матросов (1982), В.І.Чіркін (1983), С.М.Шмат (1984), А.П.Ейсмунд (1985), А.П.Бузський (1988), Д.В.Чернов (1992), В.І.Марікуца (1992), О.А.Комок та В.В.Хадикін (1999), Н.Г.Ідашкіна (2004), М.В.Шарипов (2005), Я.О. Юнкін та Аліакбар Маджді (2010), Є.А. Катан (2011), С.В.Ширінкін (2012), О.В. Юрістовський (2013), Т.О. Кучеренко (2013), С.І. Шандиба та Ж.М. Неханевич (2014), О.С. Дорогіна (2015), Я.І.Москаленко (2017), Д.О.Чередник (2018).

Також у 2012 році до науково педагогічного складу кафедри прийшов Заслужений діяч науки і техніка України, доктор медичних наук, професор Мащенко Ігор Сергійович.

Традиційні наукові напрями кафедри з приходом І.С. Мащенко, поєднуються з використанням нових ідей, що є пріоритетними в сучасній стоматологічній науці. Останніми роками колектив кафедри одним з перших у нашій країні став розробляти проблему ускладнень, що виникають при дентальній імплантації. Вивчаються питання діагностики, профілактики і лікування дентальних мукозитов і періімплантитів, удосконалюються оперативні втручання, розробляються оригінальні методики відновлення придбаних в результаті хвороб пародонта,періімплантитів та інших захворювань дефектів кісткової тканини щелеп, встановлюються закономірності компенсаторно-пристосовних реакцій у післяопераційному періоді.

Важливе місце в науковій роботі кафедри посідає вивчення питань клінічної мікробіології, імунології та процесів метаболізму, у тому числі й кісткового, при лікуванні запальних процесів та травматичних ушкоджень щелепно-лицевої ділянки.

На цей час проводиться розробка та впровадження нових способів лікування переломів нижньої щелепи, з’ясовуються питання їх сповільненої консолідації, остеонекрозів у пацієнтів з наркотичною залежністю тощо.

Основна частина викладацького складу - випускники Дніпропетровської медичної академії, які пройшли шлях від практичного лікаря до викладача академії. Доцентами були обрані С.В.Кравченко, А.А.Водотика, В.М.Кулагін, М.І.Житній, Д.В.Чернов, Ю.П.Матросов, О.А.Комок, В.І.Марікуца, Н.Г.Ідашкіна.

Сьогодні такі учні кафедральної школи, як Заслужений лікар України, к.м.н. А.С.Комок, д.м.н. М.П.Комський очолюють відділення щелепно-лицевої хірургії та хірургічної стоматології, доцент А.А.Світловський - начальник відділу охорони здоров’я Криворізької міської адміністрації, к.м.н. І.І.Козаченко - головний лікар дитячої стоматологічної поліклініки та головний дитячий стоматолог Миколаївської області, доцент О.В.Горленко працював завідувачем кафедри хірургічної стоматології у м. Вінниці, доцент Л.В.Бородуля працював заступником директора Дніпропетровського інституту відновлення та експертизи працездатності інвалідів, А.П.Бузський працює в Аргентині, к.м.н. О.М.Алпатов у Німеччині.

За роки роботи кафедри 12 осіб закінчили аспірантуру, 27 - клінічну ординатуру, 11 - магістратуру з них 6 громадян іноземних держав. Нині на кафедрі навчаються 3 клінічних ординатори, 1 магістрант та 2 аспіранти.

У співдружності з органами охорони здоров'я області співробітниками кафедри у 1948 р, було створено щелепно-лицеве відділення обласної клінічної лікарні ім. І.І.Мечникова, зараз його очолює к.м.н. А.С.Комок, друге міське відділення щелепно-лицевої хірургії, було створено у 1963 р. на базі міської клінічної лікарні № 16, сьогодні воно розташовано на базі міського центру хірургічної патології голови та шиї, який очолює д.м.н. М.П.Комський.

У 1962 р. щелепно-лицеве відділення було створено у м. Кривий Ріг на базі міської лікарні № 6, і у 1976 р. на його базі була відкрита кафедра хірургічної стоматології факультету удосконалення лікарів, яку очолив доцент В.Т.Лук'яненко

За рік у 3-х відділеннях щелепно-лицевої хірургії проходять лікування понад 4.5 тисячі хворих. Щомісячно проводять понад 250 операцій. Це – хірургічні втручання з приводу травматичних пошкоджень лиця та щелеп, онкологічні операції, пластичні та реконструктивні, включаючи операції у дітей та дорослих при уроджених вадах та здобутих дефектах і деформаціях у ділянці лиця та шиї.

Протягом останніх років (з травня 2006 р.) в Дніпропетровську набула розвитку співпраця українських фахівців кафедри хірургічної стоматології імплантології та пародонтології, на базі обласної клінічної лікарні ім. Мечникова, та американських щелепно-лицевих і пластичних хірургів у рамках благодійної спонсорської організації “Лінія життя”, яке спрямовано на забезпечення сучасного рівня лікування дітей з природженою патологією щелепно-лицевої локалізації, які залишилися без батьків.

Значимість програми полягає в тому, що це довгостроковий проект, до якого входять не тільки сучасні операції, але і реабілітація дітей протягом декількох років, навчання фахівців за кордоном. Впродовж співпраці з американськими колегами проведено понад 190 консультацій та 150 операцій, які дали змогу покращити якість життя знедоленим дітям.

Протягом останнього року співробітниками клініки було надано допомогу понад 200 бійців АТО. Навчальній процес на кафедрі повністю забезпечено методичними розробками як для студентів, так і для викладачів. За останні роки кафедрою видано чотири методичні посібники та 9 відеофільмів з грифом ЦМК МОЗ України.

Викладачі кафедри проводять заняття та лікувальну роботу зі студентами 3 -х, 4 -х, та 5 -х, курсів стоматологічного та медичного факультетів, а також з лікарями-інтернами. У 5 стоматологічних поліклініках та у 2 стаціонарах студенти під керівництвом викладачів виконують операції, курирують хворих з захворюваннями щелепно-лицевої ділянки.

Щорічно до магістратури та клінічної ординатури на кафедру вступають як громадяни України, так і іноземці. Тільки за останні роки клінічну ординатуру та магістратуру проходили громадяни з Палестини, Йорданії, Сирії, Тунісу, Мароко, Лівану, Китаю, Іраку, Узбекистану.

На кафедрі є 4 фантомних класи, сучасна операційна з системою відеотрансляції, достатня кількість муляжів, фантомів, хірургічного інструментарію та матеріалів для опанування студентами практичних навичок та поглибленого засвоєння теоретичних знань.

У 2011 році на кафедрі відкрито навчально-клінічний центр «Інтерстом» де на сучасному лікувально-діагностичному обладнанні студенти та курсанти мають можливість опановувати великий спектр практичних навичок з хірургічної стоматології, імплантології та пародонтології. Програма курсів складається з трьох рівнів навчання, та розрахована на студентів 5 курсу, лікарів-інтернів, клінічних ординаторів, аспірантів та практикуючих лікарів-стоматологів. Протягом року на курси приїжджають лікарі з багатьох областей України, Молдови та Республіки Придніпров’я.

За роки існування, на базі клінічно-навчального центру кафедри хірургічної стоматології, імплантології та пародонтології виконується понад 1000 оперативні втручання щороку. Колектив кафедри приймає активну участь в благодійницькій діяльності, надаючи медичну допомогу людям похилого віку, співпрацівникам та студентам медичної академії. Всі співробітники кафедри є членами Дніпропетровської обласної громадської організації «Союз Інвалідів і Чорнобильців» з якою плідно співпрацюють протягом календарного року, що на нашу думку ще більш сприяє вихованню почуття милосердя та гуманізму у студентської молоді та повинно бути притаманним лікарю у сучасному суспільстві.

Велику допомогу у проведенні занять та лікувальної роботи надає комп'ютерна лабораторія кафедри, в якій розробляються наочні навчальні посібники та відеофільми, проводиться комп'ютеризований тестовий контроль знань студентів

Колектив кафедри сповнений енергії, перед ним стоять великі та важливі завдання щодо вдосконалення усіх видів діяльності з якими він прагне справитися.